Arrow
Arrow
Slider

ข่าวสาร

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕

 

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

 

อ่านรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะ 

อ่านรายละเอียด

โครงการ "อุเทนถวายสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ"

  

อ่านรายละเอียด

นายเกรียงศักดิ์ พุ่มศรีอินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

 

อ่านรายละเอียด

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย