• งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการและวิจัย
 • งานวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมภายใน
 • เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมเคมี

 

ปริญญาโท

 • การบริหารงานก่อสร้าง 
 • วิศวกรรมโยธา
© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย