ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฉายภาพและฉากไฟฟ้า เพื่อการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย