ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดครุภัณฑ์เฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี-การลดขนาดและการแยกของแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย