สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Civil Engineering)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย