สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Construction Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Construction Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Construction Engineering)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย