สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : สถ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Arch. -
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 23 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสนับสนุน 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย