โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่บุคลากร


วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบกล่องปันน้ำใจสู่บุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย จำนวนรวม ๑๖ ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่บุคลากรนี้ เกิดจากความห่วงใยของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรรายได้น้อย กล่องปันน้ำใจที่มอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

เริ่มพิธีสงฆ์เวลา ๐๗.๓๐ น. รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. รับชมวิดิทัศน์ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานถวายเครื่องสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถ่ายภาพหมู่
เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๓๐ น.
-----------
ภาพและข่าวโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล ประชาสัมพันธ์อุเทนถวาย
และขอขอบคุณภาพบางส่วนจากเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี  เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ของสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวายเข้าประชุม

การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ๗ ชั้น ๒ วิทยาเขตอุเทนถวาย

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางจุฑารัตน์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้จัดการประชุมชี้แจงสัญจร เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน" พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมในครั้งนี้

 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ มทร.ตะวันออก และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศส.
การอบรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง องค์ประกอบการประเมิน วิธีเลือกหัวข้อเรื่องสำหรับคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสายงาน องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานบทที่ ๑ – ๕ การเขียนบรรณานุกรม ภาคผนวก และ ประวัติผู้เขียน
จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันก่อนเสร็จสิ้นอบรม

 

Page 1 of 5

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย