โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

                 วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ การปาฐกถา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอกตรีพจน์ โพธิสอน ผ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค1 และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ เวลา ๑๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่างๆรวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วย

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย