การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ มทร.ตะวันออก และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศส.
การอบรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง องค์ประกอบการประเมิน วิธีเลือกหัวข้อเรื่องสำหรับคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสายงาน องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานบทที่ ๑ – ๕ การเขียนบรรณานุกรม ภาคผนวก และ ประวัติผู้เขียน
จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันก่อนเสร็จสิ้นอบรม

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย