การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ๗ ชั้น ๒ วิทยาเขตอุเทนถวาย

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางจุฑารัตน์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้จัดการประชุมชี้แจงสัญจร เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน" พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมในครั้งนี้

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย