กฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๔


วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ #วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โดยในพิธี มีพระปริยัติวโปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายสุภัทร บุญส่ง กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีด้วย
โอกาสนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคสมทบทุน #เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๘,๒๒๘.๙๙ บาท
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมการศาสนา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คำสั่งและประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัด
--------
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก #สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
--------
#ข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/rmutto.ac.th/royalkatin-rmutto
#หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน https://qrgo.page.link/aNHf2

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย