ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่ายและบุคลากรของคณะ

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๐ น. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่ายและบุคลากรของคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อแนะนำผู้บริหารคณะชุดใหม่และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศักดา สันธนะวิทย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากนั้นเป็นการมอบกระเช้าและของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน แสดงความขอบคุณ กระชับความสัมพันธ์ และส่งมอบความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย