สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนขึ้น เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร 5 เขตพื้นที่อุเทนถวาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทึ่ปฏิบัติงาน ณ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในการทำคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีนางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง และคุณวิษณุ โชโต นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยากรร่วม ซึ่งได้นำประสบการณ์การทำวิจัยและผลงานมาช่วยแนะนำบุคลากรของอุเทนถวายให้เข้าใจการทำคู่มือปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสามท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้
---------------
ข้อมูลจากคุณกุลนัดดา สายสอน
ภาพจากคุณธนกฤต เสริมชัยรัตน์
© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย