เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าเยี่ยมสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาโดย สภาวิศวกร  

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย