แสดงความยินดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์มนูญ จิตรสำเริง รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ในนามตัวแทนของวิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครบรอบ ๘๘ ปี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นโรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ในนาม "โรงเรียนอาชีพช่างกล" ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๑


-------
ข้อมูลโดย นันทมาลิน ณ นคร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ภาพโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย