ประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โดยการประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและนโยบาย และคุณประกาย ขวัญหลาย นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานต่อไ


-------
ขอขอบคุณ
ภาพจากคุณสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์
ข้อมูลจากคุณมนธิชา อร่ามศรี

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย