พิธีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ่้น ณ ห้องประชุม กศส.

ทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ในครั้งนี้มีแหล่งทุนจำนวน ๓ แหล่ง รวม ๑๒ ทุน ได้แก่ ๑) ทุนการศึกษาจากชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) ทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๓) ทุนการศึกษาจากคุณมยุรี อินทรบุญสม จำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ตัวแทนผู้มอบทุนจาก ๓ แหล่ง ได้แก่ คุณสมหมาย แก้วขำ ประธานชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล มาแสง เป็นตัวแทนในการมอบทุนจากคุณมยุรี อินทรบุญสม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายมนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และกล่าวขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนครั้งนี้


-----
ข้อมูลโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ภาพโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล และ นันทมาลิน ณ นคร งานประชาสัมพันธ์

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย