มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการเก่า มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอุเทนถวาย จากกลุ่มรุ่นพี่ศิษย์เก่าอุเทนถวายและผู้ที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ผู้ร่วมสมทบทุนครั้งนี้ ได้แก่ ๑. คุณตวงทรัพย์ สกุลชนก ๒. คุณนรเทพ ศรีชาวไร่ ๓. คุณจิโรจ ดำรงค์สกุล ๔. คุณชาคริส มุ่งรวมกลาง

๕. คุณอดิสรณ์ วรสรวง ๖. คุณบุญสงค์ จันทภาโส ๗. คุณนพดล โอนอิง
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนรเทพ ศรีชาวไร่ เป็นตัวแทนมา มอบทุนการศึกษา ให้กับนายณัฐวุฒิ มีเกษร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมโยธา
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายมนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบช่อดอกไม้ และหนังสือขอบคุณ ให้กับตัวแทนผู้มอบทุนความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกัน

                                               

 

 

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย