มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓) ให้กับนักศึกษาอุเทนถวายจำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดี และประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในปีการศึกษามีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน ๘ ราย ได้แก่ ๑) นายอภิชาติ เนตรสว่าง ๒) นายนราธิราฐ ทองเรืองทวีกุล ๓) นางสาวยาดา ศรีชมพู
๔) นางสาวกมลณศิลป์ ปาศร ๕) นางสาวภัณฑิรา ศรีใสคำ ๖) นายธนเสฏฐ์ คล่องกิจการ
๗) นางสาวกริซณัฐฐา เจริญอินทร์ ๘) นางสาวกิตติยาพร ถูกจิตร
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอุเทนถวายต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปี เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มีรากฐานการศึกษาที่ดีและสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในภายภาคหน้า

#ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้ก่อตั้งโดย Mr.Carsten Friis Jespersen ชาวเดนมาร์ค เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่ออุปการะการศึกษา เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย แม้ในปัจจุบันท่านเจ้าของทุน ได้ถึงแก่กรรม ไปแล้ว แต่มูลนิธิก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิ และนายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช คือผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ท่านจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกลจากประเทศเดนมาร์ก ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นนายช่างวิศวกรที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นเวลา ๒ ปี จากนั้นลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านการก่อสร้าง และเหมืองแร่ดินขาว ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายอายุสได้ทุ่มเทความสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังจนประสบความสำเร็จ

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย