มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
โดยเมื่อเวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจริยะเมธากร รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ดร.กฤษฎา อนันต์กาล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี นายฆณการณ์ ภัณณิพงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล

รวมทั้งสิ้น 1,255,694.94 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

       

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย