รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

 

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วิทยาเขตบางพระ เพื่อเข้าร่วมงานและรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล (ระดับหัวหน้าสาขา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง (ด้านการเรียนการสอน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล มาแสง (ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) และ นางนิตยา เพียงตา (ระดับหัวหน้างาน) ในการนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งรายชื่อ บุคลากรและนักศึกษา ได้รับรางวัล “เพชรราชมงคลตะวันออก” ได้แก่ อาจารย์ปกาศิต ฮงทอง (ด้านกิจกรรมนักศึกษา) อาจารย์สุวินัย อินทรศักดิ์ (ด้านกีฬา) นางนันทวดี แย้มเจริญ (ด้านกิจกรรมนักศึกษา) ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ อารีชม (ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร) นางสาวพิชญาพร ชิณภักดิ์ (ด้านจริยธรรม) นายณัฐนันท์ เกิดชัย (ด้านจริยธรรม) นางสาวจรรยาลักษณ์ บุตรกริม (ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) และนายนราธิป จิรัสย์วัฒนา (ด้านกีฬา) ทางวิทยาเขตอุเทนถวาย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ 

 

โครงการลดความขัดแย้งอุเทน-ปทุมวัน

   

               รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าว ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ตัวแทนศิษย์เก่าอุเทนถวาย ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันและผู้เข้าร่วมโครงการลดความขัดแย้งอุเทน-ปทุมวัน จากทั้งสองสถาบัน โดยร่วมกันหารือและแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่าง 2 สถาบัน เสนอแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ต่อจากนั้นในช่วงเย็น คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมแข่งขันฟุตบอลวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

 

 แต่งตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมการก่อสร้าง 

 

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ วิทยาเขตอุเทนถวาย ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ หัวหน้าหน่วยวิจัย ได้เชิญเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะนักวิจัยดำเนินงานหน่วยวิจัยนวัตกรรมการก่อสร้าง Construction Innovation Research Unit (CIRU) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งหน่วยวิจัย เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้มีความสามารถด้านงานวิจัยขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรูปของผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเพื่อรองรับการวิจัยสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ จะใช้ห้อง 4406 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน

 

 

Page 5 of 5

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย