ที่อยู่ : 225 ถนนพญาไท แขวปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02-252-7029, 02-252-2736

โทรสาร : 02-252-7580

 


  

 
 
 
 

 

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย