ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

 

 

ปณิธาน

"สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี"

 

 

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"

 

 

 

พันธกิจ 

                    1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

                    2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัฒกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน

                    3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม

                    4. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                    5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

                    6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

 บัณฑิตนักปฏิบัติ

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย